بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای رمان
آلبر کامو

شعر و رمان

پیشی گرفتن رمان از شعر و نوشتار دقیق تنها نشان دهنده‌ی تقدم ظاهری درک بر حس حاکم بر هنر است. افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو

آلبر کامو

درک

پیشی گرفتن رمان از شعر و نوشتار دقیق تنها نشان دهنده‌‌ی تقدم ظاهری درک بر حس حاکم بر هنر است. افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو