آلبر کامو

شعر و رمان

اشتراک گذاری

شعر و رمان

پیشی گرفتن رمان از شعر و نوشتار دقیق تنها نشان دهنده‌ی تقدم ظاهری درک بر حس حاکم بر هنر است.

افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو


نظر بدهید