پیشی گرفتن رمان از شعر و نوشتار دقیق تنها نشان دهنده‌‌ی تقدم ظاهری درک بر حس حاکم بر هنر است.

افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو