پیروز

یوز ایرانی

پیروز منم، پیروز توی، به نوبت..

عشق

هرتا مولر

در این کشور، باید با ترس قدم بزنیم، غذا بخوریم، بخوابیم و به یکدیگر عشق بورزیم.. سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر

دیکتاتور

هرتا مولر

در حکومت دیکتاتوری هیچ چیز رشد نمی‌کند. هر چیزی که دائم زیر نظر باشد، کوچک باقی خواهد ماند. سرزمین گوجه‌‌های سبز، هرتا مولر

کشور

هرتا مولر

اگر تنها افرادی که باید، این کشور را ترک کنند، دیگران می‌توانند در این کشور باقی بمانند. سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر