برچسب: ایران

 • پیروز

  پیروز

  پیروز منم، پیروز توی، به نوبت..

 • عشق

  عشق

  در این کشور، باید با ترس قدم بزنیم، غذا بخوریم، بخوابیم و به یکدیگر عشق بورزیم.. سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر

 • دیکتاتور

  دیکتاتور

  در حکومت دیکتاتوری هیچ چیز رشد نمی‌کند. هر چیزی که دائم زیر نظر باشد، کوچک باقی خواهد ماند. سرزمین گوجه‌‌های سبز، هرتا مولر

 • کشور

  کشور

  اگر تنها افرادی که باید، این کشور را ترک کنند، دیگران می‌توانند در این کشور باقی بمانند. سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر