logo-mini
هرتا مولر

دیکتاتور

اشتراک گذاری

دیکتاتور

در حکومت دیکتاتوری هیچ چیز رشد نمی‌کند.
هر چیزی که دائم زیر نظر باشد، کوچک باقی خواهد ماند.

سرزمین گوجه‌‌های سبز، هرتا مولر

مولی

چیزهاست، نمی‌یارم گفتن. ثلثی گفته شد..


نظر بدهید