logo-mini
هرتا مولر

کشور

اشتراک گذاری

کشور

اگر تنها افرادی که باید، این کشور را ترک کنند، دیگران می‌توانند در این کشور باقی بمانند.

سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر

مولی

چیزهاست، نمی‌یارم گفتن. ثلثی گفته شد..


نظر بدهید