آدم نمی‌تواند بخاطر شایعات به معاشرتش با یک دوست قدیمی خاتمه بدهد.

– گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، رضا رضایی