فراقم سخت می‌آید و لیکن صبور می‌باید
که گر بگریزم از سختی، رفیق سست پیمانم

– سعدی