ولی ما همیشه با کمترین کلمات، منظورمان رو خوب می‌رسانیم.

گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، رضا رضایی