مبنای رفتار آدم ممکن است محکم باشد مثل صخره، یا شل مثل باتلاق، اما از جایی به بعد دیگر اهمیت نمی‌دهم که این مبنا چی باشد.

گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، رضا رضایی