اشتراک گذاری

وابسته

هر دری
یا وا می‌شود
یا بسته

من وابسته


نظر بدهید