logo-mini

اشتراک گذاری

نوشتن

چه چیزی روی زمین می‌تواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد. آنچه که زندگی بوده است از دست داده‌ام. گذاشتم و خواستم از دستم برود و بعد از آنکه من رفتم، بدرک، می‌خواهد کسی کاغذ پاره‌های مرا بخواند می‌خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج نوشتن که عجالتا برایم ضروری شده است می‌نویسم.

بوف کور، صادق هدایت

مولی

چیزهاست، نمی‌یارم گفتن. ثلثی گفته شد..


نظر بدهید