برچسب: زیبایی

  • ۶. تصویرانه

    ۶. تصویرانه

    تصاویر ماندگارند. یعنی ما تصاویر را برای اینکه بمانند می‌گیریم. مانند نوشتن، که برای فرموش کردن است. چون می‌دانیم فراموش می‌کنیم، می‌نویسم که بماند. تصاویر اما بر دو گونه‌اند. تصویری که همه می‌بینند و تصویری که مختص توست‌. تو از این تصویر چیزی را خواهی دید که منحصر به توست‌. خودت آن را ساخته‌ای. از…

  • زیبایی

    زیبایی

    و زیبایی، چیزی‌ فراتر از آنست که می‌بینیم، مثل تو..