هرتا مولر

دوست

اشتراک گذاری

دوست

مادرم نیر میگفت چنین
دل به دوستان مسپار
و در اندیشه‌ی چیزهای جدی‌تر باش..

سرزمین گوجه‌های سبز،‌ هرتا مولر


نظر بدهید