برچسب: کشور

  • عشق

    عشق

    در این کشور، باید با ترس قدم بزنیم، غذا بخوریم، بخوابیم و به یکدیگر عشق بورزیم.. سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر

  • کشور

    کشور

    اگر تنها افرادی که باید، این کشور را ترک کنند، دیگران می‌توانند در این کشور باقی بمانند. سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر