کلمات

خاطرات

کلمات در پس خود، قدرتی را پنهان کرده‌اند که می‌داند، کجا و کی سر از لاک خویش بیرون آورند. به کمین نشسته‌اند. هر کلمه فارغ از نقشش، تعداد حروفش، به تنهایی چنین قدرتی دارد که یک تنه، مقابل تمام خاطراتت بایستد، پشتشان را به خاک بمالد و مدام روبرویت رژه رود و تو تنها نگاه… ادامه خواندن کلمات

قدرت خاطره‌‌ها

خاطرات

کم کم به حالت عادی برمی‌‌گردم و دوباره به یاد می‌آوردم که خاطرات چه قدرتی دارند و چگونه می‌توانند آدمی را از عرش به اعماق زمین بکشند. بی آنکه اتفاقی افتاده باشد. همه چیز عادی‌ست یا حداقل اینگونه به نظر می‌رسد و آنگاه یک واژه یا یک جمله با تو کاری می‌کند که ناگهان چنان… ادامه خواندن قدرت خاطره‌‌ها