بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای تنها

تنهایی

تنهایی چنان سخت است که به تنهایی نمی‌توان از پس‌ آن برآمد.

تنها

همه تنها می‌میرند، اما اگر برای کسی یا چیزی‌ ارزش داشته باشید، اگر به کسی کمک کرده باشید و یا کسی را دوست داشته باشید، یا حتی تنها یک نفر شما را به یاد بیاورد، شاید هیچگاه تنها مردنی در کار نباشد.. مظنون