آلبر کامو

فیلسوف

اشتراک گذاری

فیلسوف

فیلسوفی ستایش برانگیز است که خود را بعنوان نمونه ارائه دهد.

  • افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو، ترجمه‌ی دکتر محمود سلطانیه

نظر بدهید