برچسب: ظرافت جوجه‌تیغی

  • توانستن

    توانستن

    می‌تونیم با هم دوست باشیم. می‌تونیم هر چی که بخواهیم باشیم. موریل باربی، ظرافت جوجه تیغی

  • دوست

    دوست

    اگر هیچ چیز، جز یک دوست ندارید، مطمئن شوید آن را درست انتخاب می‌کنید. موریل باربری، ظرافت جوجه تیغی