اشتراک گذاری

سنگ

سنگ بودم اگر

به دست فرهاد می‌سپردم خودم را
تا تو را از دلم
شیرین بتراشد.


نظر بدهید