برچسب: نقل قول

  • دروغ

    دروغ

    مسئله به این سادگی نیست که ببینیم آیا کسی دروغ میگه یا نه، باید بفهمیم چرا داره دروغ میگه.. به من دروغ بگو، دکتر فاستر