برچسب: بابلوآنی

  • بازی

    بازی

    بعضی چیز‌ها قوی‌تر هستند. این طبیعت زندگی‌ست. بعضی‌ چیزها هست که ما از آن‌ها قوی‌تریم و بعضی چیز‌ها هست که آن‌ها از ما قوی‌ترند. و بعضی چیزها که دائم با آن‌‌ها در حال جنگیم. گاه ما برنده‌‌ایم، گاه آن‌ها و این تمامی ندارد. زندگی می‌شود همین برد و باخت‌ها. من باخت‌های زیادی داشته‌ام. دردناک، دوست‌داشتنی،…