logo-mini

بلاگ

Dr. Foster

مسئله به این سادگی نیست که ببینیم آیا کسی دروغ میگه یا نه، باید بفهمیم چرا داره دروغ میگه.. به من دروغ بگو، دکتر فاستر

هرتا مولر

فرار

تنها کسانی که قصد فرار نداشتند، دیکتاتور و پاسدارانش بودند. در دستان و چشمان و لبانشان می‌دیدی که امروز و فردا و پسین فردا با گلوله و سگ، گورستان برپا می‌کنند. سرزمین گوجه‌های سبز،‌هرتا مولر

هرتا مولر

برای آنکه آن را پنهان کنیم، کلی خندیدیم. ولی در نهایت، ترس برای نشان دادن خویش راهی را پیدا می‌کند. اگر مراقب صورتت باشی،‌ به درون صدایت می‌لغزد. اگر مراقب صورت و صدایت باشی، چون چوب خشکی که در آن زندگی نیست، ترس بدرون انگشتانت خواهد ریخت. به زیر پوستت خواهد لغزید و همانجا خواهد […]

هرتا مولر

عشق

در این کشور، باید با ترس قدم بزنیم، غذا بخوریم، بخوابیم و به یکدیگر عشق بورزیم.. سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر

هرتا مولر

دیکتاتور

در حکومت دیکتاتوری هیچ چیز رشد نمی‌کند. هر چیزی که دائم زیر نظر باشد، کوچک باقی خواهد ماند. سرزمین گوجه‌‌های سبز، هرتا مولر

هرتا مولر

کشور

اگر تنها افرادی که باید، این کشور را ترک کنند، دیگران می‌توانند در این کشور باقی بمانند. سرزمین گوجه‌های سبز، هرتا مولر

غمگین

آدم‌ها دوسته‌اند: ۱. آنهایی که ترجیح می‌دهند میان دیگران غمگین باشند. ۲. آنهایی که ترجیح می‌دهند تنها غمگین باشند.

موریل باربی

توانستن

می‌تونیم با هم دوست باشیم. می‌تونیم هر چی که بخواهیم باشیم. موریل باربی، ظرافت جوجه تیغی

موریل باربری

دوست

اگر هیچ چیز، جز یک دوست ندارید، مطمئن شوید آن را درست انتخاب می‌کنید. موریل باربری، ظرافت جوجه تیغی

سخن

تا همینجا هم زیادی سخن گفته‌ام.. – شش کلمه